VALENTINE'S DAY OPTIONS

One dozen hearts $45

V-day 1.jpg

Heart platter w/ Happy Valentine's Day $40

V-day image.jpg

Jar of mini hearts $10

V-day 2.jpg

Switch cookie set $10

V-day 8.jpg

Heart platter w/ Love $40

V-day 4.jpg

DIY kit $25

V-day 3.jpg

Mini cookie card sets!  These make great class Valentine's Day treats!
$3 each for 1-9
$2.75 each for 10-19
$2.50 each for 20+

V-day 9.jpg
V-day 10.jpg
V-day 11.jpg
V-day 12.jpg

We go together like... sets  $18

V-day 7.jpg
V-day 6.jpg
V-day 5.jpg